Projekty

WDROŻONE / REALIZOWANE

PROGRAMY / PROJEKTY

                W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W OLBRACHTOWIE  

W LATACH 2004 – 2015

 

1.      Projekt przedsięwzięcia na działalność związaną z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko – wiejskich – środki finansowe z ARiMR w Warszawie.

Efekt końcowy – utworzenie pracowni komputerowej, szkolenia z agroturystyki i podstaw obsługi komputera oraz powstanie nowych gospodarstw agroturystycznych.

 

2.      Projekt Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Rejonie Szkoły  Nasza Szkoła.

Efekt końcowy wdrożonego projektu – Budowa na przełomie października i listopada 2007 pętli autobusowej i przystanku przy Szkole Podstawowej w Olbrachtowie na potrzeby naszych uczniów i młodzieży z Gimnazjum w Mirostowicach Dolnych.

 

3.      Projekt  Mamo tato, liczę na Was skierowany do rodziców dzieci klas I – III / realizator - Stowarzyszenie „Wspólne Dzieła” w ramach Programu „Działaj Lokalnie V” -  
wdrożenie 2006/2007.

 

4.      Rządowy Program Pomoc dla Potrzebujących Równe Szanse – wdrożenie 2006/2007.

Efekt końcowy – Rozwijanie zainteresowań, poprawa wyników  nauczania i zachowania, wzrost poziomu wiedzy i umiejętności.

 

5.      Projekt Pracownie komputerowe dla szkół, współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany przez MEN – wdrożenie 2007.

 

6.      Projekt JESTEM KREATYWNY „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim” finansowany ze środków  Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Szkoła wygrała konkurs na projekt, który został wdrożony w okresie od 07 maja 2007 r. do 28 lutego 2008 r. Środki finansowe w wysokości 99 304,00 zł umożliwiły uczniom    skorzystanie z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych oraz dóbr kultury, a także udział w wycieczkach dydaktyczno - rekreacyjnych i spotkaniach związanych z wyborem dalszej ścieżki kształcenia.

 

7.      Projekt O dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnychrealizacja2007 r.

 

8.      Program Szkoła bez przemocy – od 2006 r.

 

9.      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznegoramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Języki obce szansą na lepszą przyszłość skierowany do uczniów klas I – VI – realizacja w roku szkolnym 2009/2010.

 

10.  Projekt Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją, skierowany do uczniów klas IV-VI,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizacja w roku szkolnym 2009/2010. Szkoła w ramach projektu została wyposażona w komplet pomocy terapeutyczno-dydaktycznych.

 

11.  Program Edukacyjno – Terapeutyczny ORTOGRAFFITI w roku szkolnym 2010/2011 do nadal.

 

12.  Rządowy Program Radosna Szkoła w roku szkolnym 2010/2011.

 

13.  Program  Owoce w szkole realizowanyprzez Agencję Rynku Rolnego,  finansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego - realizacja
od roku szkolnego 2010/2011 do nadal.

 

14.  Program Szklanka mleka realizowany przez Agencję rynku Rolnego z dopłaty krajowej
i z  tytułu dopłaty unijnej – realizacja od roku szkolnego 2011/2012 do nadal.

 

15.  Program Śniadanie daje moc - realizacja od roku szkolnego 2011/2012.

 

16.  Magiczne Przedszkola – projekt pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkolew ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

17.  Projekt „Indywidualizacja drogą do sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS – 2012 - 2014.

 

18.  Projekt Edukacja przez Szachy w Szkole – w kl I, II – od 2015 r.